Manatuto,23-03-2023, Servisu Munisipal Gestaun Merkadu (SMGMT), Liu husi Departamentu Turismo ba hasoru Autoridade Maximo Postu Laleia no Diretur Escola Secundaria Cristy W. Gusmao hodi halo kordensaun ba Programa Socialiazasaun ba Turismo Comunitaria ba joven no estudante sira.

Objetivu ba Socialiazasaun ida ne’e oinsá atu aumenta di’ak liu tan Joventude sira nia Kristu idade atu bele promove di’ak liu ida-idak nian fatin.

Iha Sorumutu ne’e hetan mós resposta Positivo husi Autoridade no Diretur da escola iha fatin refere hodi marka loron, no data oferese fatin hodi bele realiza aktividade refere. No tuir aseitasaun husi parte rua maka aktividade ida ne’e sei hala’o ita Escola Secundaria Cristy W. Gusmao, data 28-29/03/2023

Iha Parte seluk, Autoridade Maximo no Diretur da Escola iha fatin refere agradese ba programa ida ne’e, no hodi bele aumenta di’ak liu tan estudante sira nia hanoin, atu lble simu materia hodi estuda ba Exame, maibé iha mós formasaun sira hanesan ne’e bele aumenta di’ak liu tan estudante sira nia hanoin antes remata husi escola ida ne’e, no Socialiazasaun ida ne’e prioridade liu ba Joventude husi Suco sira ne’ebé iha hanoin di’ak, no estudante sira ne’ebé too ona terceiro Ano.

Atividade refere equipa Gestaun Merkado no Turismu ba vizita no halo Sorumutu ho negosiante ikan bakar ilimanu no Autoridade Postu Laclo hodi buka solusaun ba baraka nebe sira ne’ebe durante abandona hodi Reativa fila fali.

© 2024 Administration Municipality of Manatuto