Manatuto, 03-03-2023. Servisu Munisipal Agua no Saneamentu (SMASA) realiza workshop kona-ba Jestaun de lixu iha Salaun edifisiu Ambiente. Partisipantes Mai husi nain ba Loja, Kioske,Restaurante,Mebel, ofisina, Guest house nudar komersiante nebe Mak produs lixu barak Liu iha atividade loron loron.

Hahu loron 28-30/03/2023 ekipa panel kompetisaun suku Verde kompostu husi Diresaun servisu suku nian, servisu ,agrikultura,servisu Saude no Ambiente Munisipiu Manatuto halo aviliasaun suku Verde iha Suku Manufahi Kiik-Soibada, Sananain -Laclubar no Cribas-Mtt vila. Depois de ekipa halo avaliasaun no Sei rekomenda suku Ida hodi submete ba Nasional ( Secretariu Estadu Ambiente) hafoin ekipa Nasional Sei tuun direita ba suku nebe indikadu hodi halo avaliasaun hodi kompete nivel Nasional.

© 2024 Administração Município de Manatuto