Manatuto, 22/03/2023, Diretur Servisu Gestaun Merkadu no Turismu, ba halo Idenfikasaun kondisaun saneamentu mini mercadu sikone Diloli mesmu tempu ba hasoru malu ho Kordenador centro Incubasaun prosesamentu Aihan iha Suco Abat Oan Postu Barique. Iha Deslokasaun Sr. Diretur Servisu Munisipal Gestaun Merkadu no Turismu entre Manatuto – Barique, momentu ne mós too iha Merkadu Cribas Sr. Diretur aproveita hare mós kondisaun merkadu Suco Kribas nian tuir loron Bazar, tamba Suco Cribas nia tempu Bazar iha loron Quarta.

© 2024 Administração Município de Manatuto