Dezde 04 Abríl 2021 To’o Agora, Populasaun Suku Laku Mesak La Asesu Eletrisidade

9 March 2023

Manatuto 19-12-2022, abitante sira iha Suku Laku Mesak, Postu Administrativu Laclo, Munisípiu Manatuto. Dezde dezastre naturál 04 fulan-Abríl 2021 to’o agora moris terus iha nakukun laran tanba dezde tempu ne’ebá liña distribuisaun  eletrisidade kotu total inklui besi-riin eletrisidade sira balun tohar no monu.

Xefe Suku Laku Mesak, Filomeno Rodrigues Pereira Carçeres, hateten  problema ida-ne’e aprezenta ona ba Autoridade Munisípiu Manatuto hodi levanta to’o governu sentrál, maibé to’o agora seidauk foti desizaun haruka ekipa tekniku no Ministériu Obras Públika (MOP liu hosi Institutu Gestaun Ekipamentu (IGE) atu bele koloka ekipamentu pezadu bá hadi’a hikas kondisaun estrada no ponte hirak ne’ebé kotu.

“Mota boot tun mai sobu hotu besi-riin eletrisidade nian no to’o agora besi-riin eletrisidade nia lubuk ida monu no rai halai halo fiu eletrisidade lubuk kotu ahi la lakon to’o agora,” Xefe Suku Laku Mesak,  Filomeno Rodrigues Pereira Cárceres hateten.

Iha Fulan Novembru 2022 Funsionariu Publiku inklui entidades sira hotu, tantu Munisipio mos Nasional hotu hotu konsentra iha Munisipiu Manatuto hodi halo preparasaun ba fatin seremonia Icar Bandeira Nasional inklui mos atividade seluk hanesan realiza feira no Palku Muzikal ne’ebe lokaliza iha Aldeia Carlilo, Suku Aiteas, Postu Administrativu Manatuto Vila.

Antes tun ba terenu, liu husi Ministerio Administrasaun Estatal hamutuk ho Ministerio sira seluk inklui entidades sira iha Administrasaun Munisipio Manatuto hala’o enkontru hodi forma Komisaun Organizadora no Sub Komisaun Organizadora hodi fahe servisu no responsabilidade ba atividade 28 Novembru 2023 ne’ebe konsentra iha Munisipiu Manatuto. Depois de forma tiha KO no Sub KO, sesaun Logistik kontunua kedas kontratu ho Kompanhia Nasional hodi halo preparasaun ba fatin ceremonia refere.

Iha 23 Novembru 2022 halo lansamentu ba atividades Feiras no Bola Guling to’o 28 Novembru 2022. Partisipa iha Lansamentu ne’e, Sua Exelensia Vice Ministru MAE, Sr.Lino de J.Torezão, Vice Ministru Turismu, Vice Ministru Arte e Cultura, Diretores Gerais Diretores Nasionais, Administrador Munisipiu, Komandante PNTL Munisipiu inklui Funsionariu Publiku ho Partisipantes de Feiras.

Iha 28 Novembru 2022 hala’o seremonia Icar Bandeira Nasional ne’ebe Prezidente Jose Ramos Horta mak hanesan Inspektur ba Ceremonia. Iha nia Diskursu, Prezidente Repulika Jose Ramos Horta kestiona makaas iha setor Justisa. Ceremonia Icar da Bandeira Nasional ne’e la’o ho diak i taka ho aprezentasaun husi Grupu tebe dai no Sa’e Bua. iha seremonia Incar da Bandeira ne’e Partisipa maxima husi Prezidente Parlamento Nacional, Vice Primeira Ministra Prezidente Tribunal Rekursu, Eis Titulares, Deputadu Parlamentu Nasional, Membru Komandante Jeral PNTL, Veteranu, Korpu Diplomatiku sira iha TL, Governu NTT ho nia komitiva, Lider Komunitaria, no populasaun husi Postu Adminstrativu Manatuto vila, Laclo, Laleia, Laclubar Soibada no Barique.

Iha loron Kuarta, 25 Janeiru 2023 Sua Exelensia Vice Ministru Administrasaun Estatal Sr.Lino de Jesus Torezao hala’o lansamentu primeira pedra ba Edifisiu Administrasaun Munisipio Manatuto hanesan primeira faze ba programa Decentralizasun no Poder Lokal iha Timor Leste ne’ebe tuir planu sei realiza iha 2024.

Edifisiu ne’e, sei hahu kontrusaun iha 2023 no sei remata iha 2025. Kontrusaun Edifisiu ne’e hala’o liu husi prosesu tenderizaun no manan husi Kompania Nasional JLC.Aitula, ho montante Orsamentu 5.5 Milhoes ho durasaun tempu kontrusaun tinan rua. Hare ba modelu dezenho edifisiu ne;ebe lansa husi Sr.Administrador Munisipio Manatuto ne’e ho Andar rua, tiga lantai no akumula Funsionario Publiku hamutuk 200 pesoas hodi halo servisu no atendementu ba publiku. Antes hala’o lansamentu primeira pedra, hala’o uluk seremonia kultural husi lia na’in Postu Administrativu fatin nen no fatuk ne’e hetan bensaun husi Amo Parokial St.Antonio Manatuto. Lansamentu ne’e hala’o durante oras ida nia laran, hahu oras tuku 08;30 to’o tuku 09 liu minutu 30.

Partisipa iha lansamentu ne’e,kompostu husi SUa Exelensia Vice Ministru MAE, Lino de Jesus Torezao ho nia komitiva, Prezidente Autoridade Dili, Baucau,Bobonaro no Ermera, Adminstrador Munisipio Manatuto, Viqueque, Lospalos Ainaro, Manufahe, Liquisa, Atauru, Aileu, no seluka tan. Komandante PNTL Munisipio Manatuto, Padre Parokial St.Antonio Manatuto, Prezidente Konsellu Veteranos, Kompanhia ne’ebe kaer obra, Diretores Servisu Munisipais sira hotu inklui Funsionario iha Munisipio Manatuto. Espera katak ho lansamentu edifisiu foun ba Adminstrasaun Munisipio Manatuto ne’e, bele responde ona ba fatin Funsionariu Publiku sira hodi hala’o servisu no atendementu ba publiku. Tamba dezafiu boot ida ba Administrasaun Munisipio Manatuto mak seidauk iha Edifisiu ida boot atu hodi hala’o servisu no atendementu ba publiku.

Sekretario Munisipiu ho Sub-Komisaun Organizadora 28 de Novembro 2022 hala’o enkontro ho SEJD Nacional hodi hare kona ba realizasaun Jogos Komunitarios iha Munisipiu Manatuto hodi komemora loron Proklamasaun 28-11-2022

Hatutan.com, (29 Dezembru 2021), Díli-Autoridade lokál  hosi Suku Sau, Maabat, Ailili no Aiteas, Postu Administrativu Manatuto Vila, Munisípiu Manatuto, husu ba Governu liuhusi Ministériu Obras Publiku (MOP) atu hadi’a “lalais” moru protesaun iha mota Manatuto, hodi salva povu, salva ai-horis no salva ambiente bainhira udan-boot iha futuru.

Udan-boot iha loron 04 fulan-Abríl liubá lori trauma boot ba boot ba abitante sira ne’ebé hela besik iha mota Manatuto nian tanba moru protesaun naksobu kuaze metru 600 hodi halo bee-mota tama to’o sira nia uma no sobu sira-nia natar ho ai-horis sira.

“Liuhosi karta ida ne’e, ami ne’ebé mak reprezenta komunidade ne’ebé afetadu hosi mota Manatuto Vila, hato’o ami nia preokupasaun ba ita-boot nu’udár Ministrus  Obras Públiku, Salvadór Pires dos Reis, kona-bá situasaun emerjénsia iha mota Manatuto ne’ebé kualkér tempu bele fó ameasa ba komunidade hela iha parte mota-sorin, ne’ebé mak afetadu ona hosi inundasaun iha 04 Abríl liubá, ne’ebé estragus ba moru protesaun kuaze metru 600 , nune’e mós estragus komunidade nia-uma, natar, animál ho sasán sira seluk,” Xefe Suku Sau, Barbara Gama Soares, hato’o ezijénsia ne’e, liuhosi karta komunikadu ne’ebé Hatutan.com, asesu, Kuarta (29/12/2021).

Xefe Suku Sau, Barbara Gama Soares, husu ba Governu Sentrál atu bele fó atensaun sériu ba mota Manatuto, liuhosi halo konstrusaun foun ba moru protesaun, atu nune’e bele salva komunidade hosi risku, bainhira akontese udan-boot no rezulta korrente mota maka’as.

“Ami mós hakarak husu ho laran luak, ba señor ministru, no liuhosi MOP atu bele implementa projetu emerjénsia ruma iha tempu badak nia laran,” Xefe Suku Sau ne’e hateten tán.

Lideransa komunitáriu sira iha Manatuto Vila, husu ba Governu liuhosi MOP, atu orientasaun ba ekipa ida hosi Instituto Gestăo Equipamentos (IGE) nian, atu destaka permanente iha mota Manatuto, nune’e bele normaliza bee-mota, labele tama ba sobu no estraga natar ho toos komunidade sira nian, liu-liu hadook ameasa ba vida komunidade.

Hatán ba preokupasaun ne’e, Vise Ministru Obras Públiku (VMOP), Nicolau Lino Freitas Belo, konfirma katak, to’o oras ne’e, nia parte seidauk simu relatóriu ruma kona-bá situasaun dezastre naturál iha mota Manatuto Vila. Maibé, ekipa sira task force nian ne’ebé MOP destaka, daudaun ne’e hala’o hela atividade supervizaun ba situasaun iha territóriu nasionál tomak.

“Ida ne’e mak informasaun seidauk iha, maibé ita-nia ekipa task force nune’e mós ekipa Athock, nafatin halo supervizaun. Kuandu iha defeitu ruma, ekipa tun kedas halo levantamentu  dadus tuir nesesidade ne’ebé mak akontese iha terrenu,” Nicolau Freitas Belo hateten.

Maske nune’e, situasaun nee, tutela responsabilidade hosi ekipa Task Force no Athock nian, dala-ruma sei halo planeamentu no tinan oin 2022 sei iha verifikasaun hosi Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál (ADN) hodi hahú konstrusaun.

“Ha’u hanoin, ida ne’e tama ona iha parte planeamentu liu-liu ekipa ne’ebé mak ohin ha’u hatete hosi Athock no Task Force, ba tinan oin, ha’u hanoin iha ona verifikasaun ADN, sei tama iha faze konstrusaun iha tinan oin,” Nicolau hatutan.

Hatutan.com, (13 Dezembru 2021), Díli—Udan-boot loron rua tuituir malu, Sabadu-Domingu (11-12/12/2021), iha Munisípiu Manatuto, lori trauma boot ba komunidade sira hela besik mota Laklo tuun to’o Manatuto-Vila.

Udan-boot loron hirak liubá afeta maka’as ba komunidade nia hela fatin, animal-hakiak no ai-horis sira, tanba mota komesa sobu ona moru protesaun no halo bee-mota suli tama to’o komunidade sira nia horik-fatin.

Administradór Munisípiu Manatuto, Bernado Lopes, husu ba Governu sentrál liuhosi Ministériu Obras Publika (MOP) ho Ministériu Agrikultura no Peska (MAP) atu toma medida emerjénsia rezolve moru protesaun iha Mota Manatuto nian tanba fó ameasa ba povu nia vida, inklui ameasa ba povu nia kintál, natar no ai-horis sira.

Ba Hatutan.com via telefónika, Segunda (13/12/2021),  Administradór Bernado Lopes, informa katak mota-boot loron rua tuituir malu sobu daudaun ona moru protesaun ne’ebé satan bee-mota ba komunidade sira-nia horik-fatin ho distánsia metru 100-resin.

“Ema mate laiha maibé material komunidade nian barak mak estragus no bee nalihun tama to’o komunidade uma komunidade, inklui mos estraga natar balun ona,” Administradór Bernado Lopes haktuir.

Autoridade Munisípiu Manatuto halo esforsu hodi evakua komunidade sira hamutuk ho sira-nia dokumentu no sasán importante sira ba iha fatin seguru hodi bele asegura sira-nia vida to’o situasaun normal mak komunidade  fila ba sira ida-idak nia hela fatin.

Parte kompetente mós apoiu ona hahán no sasán nesesidade báziku sira seluk ba komunidade tanba maioria husi família afetadu enfrenta problema relasiona ho ai-han tanba hetan estragus husi inundasaun ne’e.

“Ami halo ona levantamentu ba família afetadu sira no provizoriamente ami rejista uma-kain hamutuk 10 no ami sei kontinua halo identifikasaun iha loron tuir mai,” nia hateten.

Autoridade munisipál ne’e hateten, molok ne’e sira-nia parte halo ona alarme públiku ba iha komunidade tomak Manatuto atu nafatin atensaun másimu ba avizu no alarme sira husi Governu liuhusi Sekretáriu Estadu Protesaun Sivíl (SEPS) ho Serbisu Meteorolojia no Jeofízika Timo-Leste nian kona-bá previzaun tempu.

Autoridade Munisípiu Manatuto kontinua halo esforsu atu asegura komunidade sira husi dezastre natural ne’ebé iha liu husi informasaun públiku ne’ebé parte autoridade munisipál komunika direita ho administradór postu, xefe suku no xefe aldeia sira.

Hatutan.com, (04 Dezembru 2021), Dili—Iha Sesta 03 Dezembru dadersan, família hetan mate-isin Carlos Pires ho idade (67) ne’ebé mate mistériu no latan-hela iha rai iha área Makin, aldeia Tuqueten, Suku Cribás, Postu Administrativu Manatuto Vila.

Komunidade hamutuk ho Polisia foti

Mate-isin Veteranu Carlos Pires.

Foto/Facebook.

Xefe Suku Cribás, Eurico Alves, haktuir kronolójia katak, iha Sesta tuku 08:00 Otl, matebian Carlos Pires sai hosi nia uma, dehan atu ba haree nia animál hanesan Karau Timor ne’ebé durante haki’ak iha área aldeia ne’e.

Infelizmente, situasaun sai oin seluk, tanba feto faluk ho família tomak rona dehan katak, sira nia maun, alin, Carlos Pires ho kondisaun iis-kotu ona, ne’ebé latan hela iha rai fuik, área Cribás.

“Nia mate, bainhira atu ba haree karau iha sorin hosi rai ne’ebé naran Makin. Entaun, nia subriñu ida bá, hetan hela nia mate-isin iha ne’ebá. Nia subriñu ne’e mai fó hatene fali nia ferik oan, depois subriñu ne’e ho matebian nia ferik oan mai hateten fali ami iha ne’e mak ha’u orienta joven sira ho komunidade tun ba haloot lori mai uma,” Xefe Suku Cribás, Eurico Alves, informa ba hatutan.com via telefónika, Sábadu (04/12/2021).

Hafoin to’o iha fatin akontesimentu, Xefe Suku Eurico, kontakta diretamente ba Komandu Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL), liuhosi Komandu Munisípiu Manatuto, Komandante eskuadra ho ekipa hosi investigasaun to’o kedan iha Cribás, hodi halo identifikasaun ba fatin ne’e, liu-liu buka hatene kona-bá kronolojia ka kauza hosi nia mate.

“Nia mate kuaze iha tuku 14:00 no alin mane ne’e hetan nia mate-isin iha tuku 18:00. Depois ami foti ne’e kalan ona,” Xefe Suku Cribás, konta tuir tán.

Bainhira Komandu PNTL Munisipiu Manatuto, liuhosi ekipa investigasaun kriminál, konklui identifikasaun parte autoridade seguransa no komunidade sujere atu lori matebian nia isin mate, ba hala’o autópsia, nune’e bele hatene ninia rezultadu. Maibé, parte família husu atu labele halo tán autópsia no hala’o funébre de’it tuir kultura.

“Tanba família matebian la konkorda, entaun familia husu fila-fali nia mate-isin, lori mai atu haloot tuir lisan no beran ne’ebé mak iha Barique ninian,” subliña.

Matebian nu’udár kaben na’in maibé seidauk iha oan. Matebian rasik mós hanesan veteranu ida ho grau 8-14 no durante ne’e simu hela pensaun veteranu to’o hakotu-iis.

Parte autoridade iha Cribás nian informa ona ba responsável Konsellu Veteranu iha Munisipiu Manatuto atu bele fó apoia kaixaun hodi tau mate-isin.

“Sim, nia mós veteranus ida, no ativu hela hodi simu pensaun veteranu,” Xefe Suku Eurico, informa.

Tuir planu, família hamutuk ho reprezenta veteranu Munisipiu Manatuto sei hala’o sermónia funébre hodi haloot matebian nia mate-isin tuir lisan Barique nian, iha Aldeia Tuqueten, Suku Cribás, Postu Administrativu Manatuto Villa, iha Domingu 05 Dezembru 2021, tuku 10:00 dadeer.

To’o notísia ne’e publika, Jornalista Hatutan.com tenta beibeik hodi konfirma ho Komandante PNTL Munisípiu Manatuto via telefónika, maibé númeru kontaktu Komandante “fora da área de cobertura”.

© 2020 Administrasaun Munisípiu Manatuto