VIZAUN

Vizaun lase’es husi vizaun nasional RDTL nian. Munisipiu Manatuto nia vizaun wainhira tama ba tinan 2030, Munisipiu ida ne’e sei hatudu nia a’an mais avansadu iha area Edukasaun, agrikultura, Saude no Infraestrutura saudavel no livre husi lixu, prósperu no ninia rezidentes moris iha hakmatek nia laran. Nune’e elementus prinsipais ne’ebé nu’udar Munisipiu Manatuto nia Vizaun mak hanesan;

Edukasaun Pré-Eskolar to’o Pre-Sekundária sei funsiona ho kualidade diak liutan; Serbisu de Saude, Agrikultura sai profisional liutan no hakbesik a’an ba populasaun iha aldeias.

Kualidade Infraestrutura ne’ebé diak;

 • Sei tau atensaun ba be’e no sanemanetu diak liu tan
 • Sei tau atensaun ba Estrada no Pontes sai diak liu
 • Sei tau atensaun ba eletrisidade ho diak
 • Hari’i heliportu iha foho Soibada hodi kobre postu tolu hanesan Barique, Laklubar no Soibada
 • Sei hari’I terminal ida iha Manatuto hosi taxa husi munispiu tolu
 • Populasaun sei lamoris iha izoladu tanba hetan asessu ba Estrada no luron iha sidade no aldeia
 • Sidade sei ordenadu liutan ( hamoris bairus no apartementus), livre husi lixu no laiha animal lao arbiru iha estrada laran
 • Iha oportunidade hanesan ba Feto no Mane atu serbisu iha seitor públiku no seitor privadu; no leis tradisionais hetan aplikasaun makas iha komunidade nia let hodi asegura ordem no hakmatek iha sidade to’o aldeias.

Kualidade Ekonomia Ne’ebé Diak;

Dezenvolvimentu agrikultura ba platas, hortikulturas no Industrias ho professional no areas agrikolas sira seluk, ekselensia, efisiente no efikaz iha munisipiu Manatuto tomak.

Floresta no pekuaria sei dezenvolve diak liu

Setor tourizmo se dezenvolve diak

Tau atensaun ba Setor privadu no setor kooperativa atu dezenvolve diak liu.

Ne’e mak Munisipiu Manatuto nia vizaun ba tina 2030 katak program aba dezenvolvimentu ba Munisipiu Manatuto sei base aba vizaun ne’e’.

 

MISAUN

 • Sei dezenvolve kapital social iha munisipiu ida ne’e liu husi esforsu maximu no envolve komunidade nia partisipasaun iha prosessu dezenvolvimentu tomak atu promove moris ba povu tomak liu husi Edukasaun no Treinamentu, Saude, Inkluzaun Sosial, Meu Ambiente, Joventude Desportu no Kultura no Patrimonio.
 • Sei dezenvolve no aplika Sistema edukasaun no suade ne’ebé diak, efisiente, efikaz, excelensia, no efetivu hodi hakbi’it povu Manatuto iha kapasidade, abilidade no saude ne’ebé diak hodi hamutuk hametin unidade nasional .
 • Sei dezenvolve no mellora programa insfraestrutura bazika iha rai ida ne’e ho kualidade hodi tulun komunidade bele asessu ba komunikasaun, informasaun no ligasaun ne’ebé dignu no integru ho emproa ba futuru ne’ebé prosperu no kmanek.
 • Etabelese, dezenvolve no melhora Sistema ekonomia ida ne’ebé iha kualidade ás hodi responde ba nesesidade bazika no sekundarias hodi hasa’e povu nia otonomia ba mediu altu.
 • Sei dezenvolve no kria re-estruturasaun ba Sistema komunikasaun ne’ebé efisiente no efikaz atu nune’e komunidade bele hetan mensagen dezenvolvimentu ho fasil,lalais, lo’os, efisiente, efikaz, real no implementave ba sira nia moris diak.
 • Sei hari’I , dezenvolve no promove estrutura administrasaun municipal ida ne’ebé kondiz ho kondisaun real iha Manatuto hodi kria prestasaun servisu ida ne’ebé excelensia, dignu no itegru.
 • Sei dezenvolve no Eleva kapasidade istitusional administrasaun municipal ida ne’ebé apropriadu ho fo atendimentu publiku ne’ebé excelensia no integradu.