Naran Nain Fatin Orsamentu Data Estadu
Konstrusaun foun eskola portuguesa – Polo de Manatuto Infrastructure Fund Manatuto $912.00 [N/A - N/A ] FINISH
Konstrusaun Barreira Protesaun Natar ho Uma Komunidade husi Mota. MAE/Manatuto Manatuto (Ponte Okos) $84.34 [06/23/2023 - 12/23/2023 ] ACTIVE
Konstrusaun Estrada Rural PNDS Cairui, Laleia, Manatuto Timro-Leste $40,387.45 [04/01/2021 - 06/30/2021 ] FINISH
Konstrusaun fatin faan modo/Pakote Merkadu Munisipal MAE/Manatuto Beskem, Manatuto $149.63 [06/23/2023 - 12/23/2023 ] ACTIVE
Konstrusaun Fatin faan sasan/kios Pakote Merkadu Munisipal MAE/Manatuto Beskem, Manatuto $260.74 [06/23/2023 - 12/23/2023 ] ACTIVE
Konstrusaun Kartoriu, Moru, MCK Publiku/Pakote Merkadu Munsipal. MAE/Manatuto Beskem Manatuto $88.40 [06/23/2023 - 12/23/2023 ] ACTIVE
Konstrusaun Moru Protesaun Natar Komunidade Husi Mota W-Koi MAE/Manatuto Laikore Laclo Manatuto $130.56 [06/23/2023 - 12/23/2023 ] ACTIVE

© 2024 Administrasaun Munisípiu Manatuto