Manatuto,18/04/2023 Dirasaun ONG’s Partisipa iha Formasaun Kona ba Saude Reprodutiva nebe hala’o husi Child Fund nebe mak servisu hamutuk ho Fundasaun Alola durante loron rua iha Posto Administrativo Barique.

© 2024 Administração Município de Manatuto