Manatuto,18/04/2023 Dirasaun ONG’s Partisipa iha Formasaun Kona ba Saude Reprodutiva nebe hala’o husi Child Fund nebe mak servisu hamutuk ho Fundasaun Alola durante loron rua iha Posto Administrativo Barique.

Halo komentáriu

Ita-bot nia enderesu email sei la-publika. Kampus obrigatórios markadus ho *

*

© 2023 Administrasaun Munisípiu Manatuto