Manatuto 09 Fevereiro, administrasaun Postu Administrativu Manatutu vila, halo limpeza ba sidade laran, objektivu limpeza refere atu asegura Sidade mos no saudavel, dadaun ne’e postu sei uza kareta operasaun SMASA hodi tula foer tamba Diresaun Servisu Munisipal Aprovizionamentu sei Prosesu tenderizasaun ba kareta tula foer.

iha parte seluk Servisu Munisipal Agua e Sanementu (SMASA) hahu tinan ne’e 2023 halo Jestaun ba Jardin Hand over mai iha diresaun SMASA tuir DL Nu 54/2020,28 de outubro Segunda Alterasaun husi DL Nu 03/2016 tinan 2023, 16 de Marsu. Nune’e Diresaun SMASA hahu Kontratu Servisub Jardinista hodi asegura jardin nebe Governu Konstrui ona.

© 2024 Administrasaun Munisípiu Manatuto