Diresaun Serbisu Munisipal ONG’s no Suku realiza formasaun ICT basiku ba chefe suku no PASS husi suku 31 durante loron tolu (09-11/11/2022), formasaun refere fahe ba grupu rua, kada grupu konsiste Postu Administrativu 3 mak hanesan;

Grupu primeiru tuir formasaun iha Postu Administrativu Manatuto Vila ne’ebe partisipa husi chefe suku no PASS husi postu Laclo, Laleia no Manatuto Vila no Grupu Segundu nia formasaun realiza iha postu administrativu Soibada ne’ebe konsentra husi Postu Barique, Laclubar no Soibada.

Objetivu husi formasaun ida ne’e atu melhoria koñesementu ICT basiku ba chefe suku no PASS sira atu nune’e bele familiariza sira nia a’an serbisu via elektroniku/online liu-liu ba priensementu ba sistema 18 livrus no dadus Portal Munisipal.

© 2024 Administrasaun Munisípiu Manatuto