Manatuto 01-03-2023, Atividade: enkontru ekipa konjunta ba Operasaun animal Lao livre iha sidade laran Objetivu hodi sorumutu nee halo avaliasaun no aprezenta Rezultadu hosi Operasaun Fulan Fevereiru ninian.
Iha Fulan Fevereiru ekipa konjunta halao ona Operasaun da-2 no konsegue kaer bibi hamutuk 19. Bibi ne’ebe ekipa kaer tau iha edifisiu SMASA hodi Hein Animal nain Mai selu multa/Coima hafoin foti Fila fali Nia bibi. Osan refere Sei transfere ba Conta bankaria Munisipiu nian.
Ekipa Konjunta kompostu husi

  1. SMASA Administradora Postu Manatuto vila
  2. APC (Autoridade Protecao Civil)
  3. PNTL (Tranzitu no Squadra)
  4. .Pecuaria (SMA)
  5. SMGMT
  6. Saude Ambiental.
    Orariu Operasaun Sei Lao kada semana Ida da-1.

© 2024 Administrasaun Munisípiu Manatuto