Ekipa Diresaun Apoio ONG’s Assuntos Komunitarias halo distribuisaun ba Ficha Familia ba suku 17 iha Postu Administrativu Barique, Laclubar no Soibada durante loron tolu hahu iha loron 18-20/Janeiru/2023 no aktividade refere nia kontinusaun sei hahu iha fulan Fevereiru/2023 ba iha suku 14 iha Postu Administrativu Manatuto Vila, Laleia no Laclo.

© 2024 Administrasaun Munisípiu Manatuto