10 de Janeiro 2023, Equipa Servisu Munisipal Gestaun Merkadoria no Tourizmu hamutuk ho MTCI munisipiu Manatuto halo monitorizasaun iha Kios no Loja sira iha Munisipiu Manatuto, relasiona ho Presu nessecidade baziku ne’ebe mak folin sa’e. Objectivu husi Monitorizasaun ne’e atu halo fiskalizasaun ba presu nesesidade baziku ne’ebe daudauk ne’e folin sa’e tuir informasaun ne’ebe espalla iha media sosial katak presu ba nesesidade basiku iha loja no kios sira latuir presu normal ne’ebe mak iha, tamba ne’e mak ekipa husi diresaun ne’e halo Monitorizasaun.

Loja ESAHE UN Manatuto

© 2024 Administrasaun Munisípiu Manatuto