Iha loron Segunda, 06 Fevereiru 2023, Ekipa husi Diresaun Servisu Munisipal Protecsaun Civil hala’o levantamentu dadus ba vitima ne’ebe afeita ba dezastres naturais (Anin sobu Uma) iha Aldeia Athoc, Suku Cribas, Postu Administrativu Manatuto Vila. Iha loron Kuarta, 08 Fevereiru 2023, Ekipa Diresaun Servisu Munisipal Protecsaun Civil fo apoiu kedas sasan emergensia ba vitima sira iha fatin refere. Iha loron hanesan, EKipa kontinua kedas foti dadus iha Aldeia Uma Qerek, Suku Samoro, Postu Administrativu Soibada. Fontes (Pontu Fokal DIresaun Protesaun Civil).

© 2024 Administrasaun Munisípiu Manatuto