Sexta Feira, 28/10/2022 – Sekretario Munisipiu Manatuto ho Direktores Munisipais hala’o enkontru ikus ho Presidente komisaun organizadora 28 de Novembro 2022 iha Salaun Paroquia Santo Antonio Manatuto ho objetivu atu fahe serbisu ba kada komisaun no subkomisaun organizadora 28 de Novemberu.

© 2024 Administrasaun Munisípiu Manatuto