Loron 07/02/2023 NGO Ba Futuru realiza formasaun ba feto no foinsa’e iha Postu Administrativu Laleia durante loron tolu, objektivu husi formasaun refere atu kapasita feto no foinsa’e sira kona ba Igualdade Generu, Lideransa, Inkluzaun sosial, Desentralizasaun Administrativa, Lei Poder Lokal no materia sira seluk ne’ebe relevansia kona ba benefisiu husi implementasaun lei poder lokal.

Formasaun refere akontese tanba serbisu hamutuk entre PNUD no NGO Ba Futuru ne’ebe parseria ho Ministeriu Administrasaun Estatal (MAE) ba iha projetu Desentralizasaun nian no Apoiu fundus husi Uniaun Europea.

© 2024 Administrasaun Munisípiu Manatuto