Manatuto 14/03/2023 Director ONG e Assunto Comunitario akompanha Ex.Administrador Munisipiu Manatuto partisipa iha Serimonia Inagurasaun Uma Naroman ba Povo iha Aldeia Bahadic Suku Laicore Posto Administrativu Laclo

© 2024 Administrasaun Munisípiu Manatuto