Iha loron Sesta. 10 Fevereiro 2023, Parseiru Dezemvilvimentu ho naran Partisipa ne’ebe hamahon an iha Embaisada Australia mai hala’o sosializasaun kona ba programa Partisipa nian ba Diretores, Xefe Departementus, Administradores Postu fatin nen nomos Funsionariu Publiku iha Administrasaun Munisipio Manatuto.

Iha sosializasaun ne’e, reprezentante Partispa esplika katak Partisipa hanesan Parseira Hametin Dezemvolvimentu Suku no Administrasaun Munisipio. Ne’ebe hetan fundus husi governu Australia, ho montante orsamentu AU$99.5m hahu husi 2021 to’o 2031. To’o agora 2023 Partisipa nia ofisial hamutuk 126. Husi Nasional na’in 117 no Internasional na’in 9 no sei hela vaga 17). Partisipa nia parseiru Dezemvolvimentu mak MAE, MOP no Munisipio sira ho Budget Anual mak AUD$13.5m.

Tuir reprezentante ka konhesidu ho naran bolu Mana Fit esklarese liu tan katak Partisipa nia programa hare liu ba area hat maka hanesan : Suporta programa PNDS, Haforsa Administrasaun Munisipal, Hala’o Operasaun no Manutensaun no ikus liu Apoiu estrada sub-Nasional. Programa ne’e remata ho sesaun husu no hatan entre partisipantes no orador husi reprezentante Partisipa…………..

© 2024 Administrasaun Munisípiu Manatuto