Manatuto 03-05-2023, SEFOPE Munisipal Manatuto halo Monitorizasaun ba Grupo Oficina Jouniziu, Lokaliza iha Postu Laleia, Suku Haturalan ne’ebe hetan apoiu husi SEFOPE liu husi Programa Auto Emprego iha tinan 2021

Halo komentáriu

Ita-bot nia enderesu email sei la-publika. Kampus obrigatórios markadus ho *

*

© 2023 Administrasaun Munisípiu Manatuto