Manatuto 03-05-2023, SEFOPE Munisipal Manatuto halo Monitorizasaun ba Grupo Oficina Jouniziu, Lokaliza iha Postu Laleia, Suku Haturalan ne’ebe hetan apoiu husi SEFOPE liu husi Programa Auto Emprego iha tinan 2021

© 2024 Administrasaun Munisípiu Manatuto