Manatuto 17-05-2023, SEFOPE liu husi Unidade Empregu halo Vizita Empreza ba Compania no lojas. Objetivu maka halo rejistu vagas servisu husi empreza sira hodi halo Publikasaun iha Centru de Empregu.

iha parte seluk SEFOPE Municipal Manatuto mos Halo Verifikasaun Kontratu Traballu ba Trabalhadores iha Empreza Privadas. Hodi garantia katak trabalhadores hotu tenke iha Kontratu servisu nian tuir Lei do Trabalho Numeru.

© 2024 Administrasaun Munisípiu Manatuto