Manatuto 21-02-2023, SEFOPE Munisipiu Manatuto liu husi Unidade Trabalho halo verifikasaun ba Compania no Kontratu Traballu ba trabalhadores iha Compania no lojas iha Munisipiu Manatuto laran

Ohin loron ekipa, nafatin halo vizita ba kompania no trabaldores sira

Parte lorokraik, ekipa Centru ba Informasaun no Merkadu Traballu halo rejistu ba Compania ba iha Sistema SEFOPE nian

© 2024 Administrasaun Munisípiu Manatuto