07-02-2023, SEFOPE Munisipiu Manatuto halo Publikasaun no Partilla informasaun ba iha Sentru Formasaun Akreditadu, Rejistradu no Komunitaria sira . Ho objetivu atu Sentru formasaun sira bele submete proposta hodi bele Asesu ba fundus husi SEFOPE. Apoiu refere foka liu ba Programa Formasaun Movel nomos programa formasaun reforsa instituisional.

iha parte Lorokraik, SEFOPE Munisipiu Manatuto mos halo Monitorizasaun ba grupu auto emprego ho naran SOLE-SAGA ho tipu aktividades Peskas, ne’ebe hetan apoiu fundus husi Sefope liu Husi Programa auto Emprego iha Tinan 2022

© 2024 Administrasaun Munisípiu Manatuto