Manatuto 24/02/2023, Ekipa UTE halao Site Visit ho Companhia sira ba Projeto 2023 nian. Concursu Projeto ba tinan 2023 nian hamutuk 5 (Konst.Pakote Merkado Municipal iha Beskem fahe ba Parte 3, Konst. Barreira Protesaun Natar ho Uma Komunidade husi ameasa liu husi Ponte Okos 100metros, no Konst.Barreira Protesaun Natar 600H husi mota Wekoi 150metros).

Halo komentáriu

Ita-bot nia enderesu email sei la-publika. Kampus obrigatórios markadus ho *

*

© 2020 Administrasaun Munisípiu Manatuto