Manatuto, 09-03-2023 ekipa Operasaun animal kaer bibi nebe Lao livre iha sidade laran. Ekipa semana semana halo operasaun maibe Komunidade Sei husik nafatin Sira Nia animal, hatudu katak Sei dauk iha konsensia

Halo komentáriu

Ita-bot nia enderesu email sei la-publika. Kampus obrigatórios markadus ho *

*

© 2020 Administrasaun Munisípiu Manatuto