Manatuto, 09-03-2023 ekipa Operasaun animal kaer bibi nebe Lao livre iha sidade laran. Ekipa semana semana halo operasaun maibe Komunidade Sei husik nafatin Sira Nia animal, hatudu katak Sei dauk iha konsensia

© 2024 Administrasaun Munisípiu Manatuto