Manatuto,20-02-2023. Fatin : Salaun Ambiente, Oras : 14.30 -16.30 Strutura SMASA Enkontru ho parseira PARTISIPA (Parseira hametin Dezenvolvimento suku no Administrasaun Munisipiu) Mr Ali Saikal -WASH Advisor no Mr. Osorio C. Do Rego nudar acting Road Component Lead. Iha sorumutu nee parte parseira PARTISIPA aprezenta oinsa futuru PNDS no SMASA bele servisu hamutuk kona-ba : 1.Operasaun & Manutensaun infraestrutura iha nivel suku ba sistema bee mos nian. 2. Fo treinamento ba Funsionariu Fasilitador Posto Administrador Sira. 3. Harforsa Strutura Grupu Gestaun de Manutensaun (GMF) iha sistema be Rural.

© 2024 Administrasaun Munisípiu Manatuto