Iha loron Segunda, 06 Fevereiru 2023, Diresaun Servisu Munisipal Agua e Saneamento (SMASA) realiza enkontru kona ba animal sira ne’ebe la’o livre iha sidade laran tenki kaer no oho. asaun ida ne;e sira foti bazeia ba Deliberasaun Conselho Consultivu Munisipal (CCM) iha loron 29/06/2022 no cirkular Sr,Administrador Munisipio Manatuto nian ho Nu.416/AM Mntt/IX/2022 kona ba animal sira ne’ebe la’o livre iha sidade laran tenki kaer no oho. kabe mos ba Dekretu Lei Nu.33/2008 kona ba Higine ho Ordem Publiku no Dekretu Lei Nu.12/2014 de 14 de Maio. Kona ba Restrisaun do Movimento de Animais das areas Urbanas. Husi rezultadu enkontru ne’e sira foti konkluzaun katak wainhira hala’o tiha avizu ba publiku liliu komunidade sira ne’ebe hakiak animal iha sidade laran atu sulan sira nia animal hakiak no labele husik la’o livre iha sidade laran.

Depois de sira hala’o tiha avizu publiku, sira sei forma kedas ekipa ida hodi hala’o operasaun ba animal sira ne’ebe nafatin la’o livre. Partisipa iha enkontru ne’e mak hanesan : Xefe Gabinete Administrador Munisipio Manatuto, Komandante PNTL Tranzitu Manatuto, Komandante PNTL Esquarda Manatuto Vila, Komandante Autoridade Protesaun Civil , Diretur Servisu Munisipal Gestaun Merkadu no Turismu, APA Manatuto Vila inklui lideransa komunitaria hanesan : Xefe Suku Aiteas, Ailili, Sau no Xefe Suku Maabat. Espera katak ita nia komunidade sira prontu atu kolabora no hakru”uk ba desizaun hotu ne’ebe la’o tuir lei. Ho desizaun ne’e bele kria ambiente ida ne’e limpu inklui la interompe mobimentu rodoviaria iha Munisipio Manatuto. Fontes husi Pontu fokal SMASA.

© 2024 Administrasaun Munisípiu Manatuto