Manatuto 08/11/2022 Sosializasaun kona ba programa Estimulo Emprendedorismo Sosial Juventude Suku, Desportu Komunitario sira hanesan administrador Postu Administrativo neen ne’ebe existe iha Munisipiu Manatuto, hodi esplika klean liu kona ba kriteira no lalaok ba programa tolu ne’ebe ohin apresenta husi ekipa SEJD Nasional iha Salaun Administrasaun Munisipiu Manatuto.

objetivu husi Sosializasaun ida ne’e, atu lideransa komunitario sira bele komprende diak liu tan mekanismu sira hodi bele implementa programahirak nee ho diak.

© 2024 Administrasaun Munisípiu Manatuto