𝐌𝐀𝐍𝐀𝐓𝐔𝐓𝐎, 𝟎𝟐 𝐀𝐛𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟒-Sua Eselénsia Ministru Administrasaun Estatal, 𝐓𝐨𝐦𝐚́𝐬 𝐝𝐨 𝐑𝐨𝐬𝐚́𝐫𝐢𝐨 𝐂𝐚𝐛𝐫𝐚𝐥, akompaña hosi Xefe Gabinete MAE, 𝐁𝐞𝐧𝐢𝐠𝐧𝐨 𝐝𝐚 𝐂𝐫𝐮𝐳, inklui Diretor/a Jerál no Nasionál sira husi MAE, hamutuk ho Prezidente Autoridade Munisipal Manatuto, 𝐋𝐮𝐢𝐬 𝐈𝐧𝐚́𝐜𝐢𝐨 𝐇𝐞𝐧𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐅𝐞𝐫𝐧𝐚𝐧𝐝𝐞𝐬, Akompanha husi Administrador Postu Administrativo Laclubar,Administrador Postu Administrativo Barique, Administradora Postu Administrativo Soibada, tersa ohin, halo observasaun direta ba fatin Balkaun Úniku iha Munisípiu Manatuto, ne’ebé mak sei halo lansamentu iha loron 5 fulan Maiu tinan ne’e.
Hafoin halo observasaun, S.E. MAE ho Ekipa kontinua kedan konvoka enkontru ho Presidente Autoridade Municipal de Manatuto no Administrador Postu sira, iha salaun Administrasaun Munisipio, hodi ko’alia kona-ba preparasaun ba komemorasaun tinan-10 entre provínsia Hunan ho Povu Manatuto, seremónia refere sei hahú husi loron 4 ate 5 fulan Maiu tinan ne’e, inklui mós inaugurasuan ba Monumentu Balkau Unidade 3 no Beometrik Iha Munisipio Manatuto.

© 2024 Administrasaun Munisípiu Manatuto