Iha loron Kuarta, 25 Janeiru 2023 Sua Exelensia Vice Ministru Administrasaun Estatal Sr.Lino de Jesus Torezao hala’o lansamentu primeira pedra ba Edifisiu Administrasaun Munisipio Manatuto hanesan primeira faze ba programa Decentralizasun no Poder Lokal iha Timor Leste ne’ebe tuir planu sei realiza iha 2024.

Edifisiu ne’e, sei hahu kontrusaun iha 2023 no sei remata iha 2025. Kontrusaun Edifisiu ne’e hala’o liu husi prosesu tenderizaun no manan husi Kompania Nasional JLC.Aitula, ho montante Orsamentu 5.5 Milhoes ho durasaun tempu kontrusaun tinan rua. Hare ba modelu dezenho edifisiu ne;ebe lansa husi Sr.Administrador Munisipio Manatuto ne’e ho Andar rua, tiga lantai no akumula Funsionario Publiku hamutuk 200 pesoas hodi halo servisu no atendementu ba publiku. Antes hala’o lansamentu primeira pedra, hala’o uluk seremonia kultural husi lia na’in Postu Administrativu fatin nen no fatuk ne’e hetan bensaun husi Amo Parokial St.Antonio Manatuto. Lansamentu ne’e hala’o durante oras ida nia laran, hahu oras tuku 08;30 to’o tuku 09 liu minutu 30.

Partisipa iha lansamentu ne’e,kompostu husi SUa Exelensia Vice Ministru MAE, Lino de Jesus Torezao ho nia komitiva, Prezidente Autoridade Dili, Baucau,Bobonaro no Ermera, Adminstrador Munisipio Manatuto, Viqueque, Lospalos Ainaro, Manufahe, Liquisa, Atauru, Aileu, no seluka tan. Komandante PNTL Munisipio Manatuto, Padre Parokial St.Antonio Manatuto, Prezidente Konsellu Veteranos, Kompanhia ne’ebe kaer obra, Diretores Servisu Munisipais sira hotu inklui Funsionario iha Munisipio Manatuto. Espera katak ho lansamentu edifisiu foun ba Adminstrasaun Munisipio Manatuto ne’e, bele responde ona ba fatin Funsionariu Publiku sira hodi hala’o servisu no atendementu ba publiku. Tamba dezafiu boot ida ba Administrasaun Munisipio Manatuto mak seidauk iha Edifisiu ida boot atu hodi hala’o servisu no atendementu ba publiku.

© 2024 Administrasaun Munisípiu Manatuto