Manatuto” 11-04-2024″S.E. Presidente Comisaun Nasional de Eleicoes (CNE) Sr.Jose Agustino da Costa Belo, ho Ekipa halao Sorumutu ho Sua Exelensia Presidente da Autoridade Municipal de Manatuto Sr.Luis Inacio Henrique Fernandes Iha Edifisio Autoridade Municipal de Manatuto Quinta-Feira.
objetivu husi Sorumutu ne’e koalia Liu Konaba preparasau Elisaun Suku Iha Tinan 2024,no Mos Prekupasaun balun liga ho CNE Nia Servisu, Presidente CNE se’i Hare Mos prespetiva ba oin hodi Servisu hamutuk ho Presidente Autoridade.
Sorumutu ne’e Presidente da Autoridade Municipal de Manatuto hatan ba prekupasaun hirak nebe Hato’o husi Presidente CNE Liga ho Edifisio,Tamba ne’e Presidente Autoridade disidi Sei entrega Espasu SMSA ba CNE hodi Kostrui Aula ba Futuru,Tamba Ida ne’e Importante tebes Ba Elisaun Sira Tuir mai.
Presidente Autoridade ne’e Mos Husu ba CNE kontinua Esforsu hodi halao sosializasaun Edukasaun Civika ba Komunidade Sira Liga ho lalaok Elisaun Suku, atu nune’e Ita Nia Komunidade Sira Uja Direito Siviku hodi Partisipa Iha Elisaun.

© 2024 Administrasaun Munisípiu Manatuto