MANATUTO: 28-02-2024- Atu Tama ba komemora loron Veteranos nebe sei Monu iha dia 3 de Marso de 2024, Ohin dia 28 de Fevereiro de 2024 Presidente Veteranos Municipal de Manatuto, Servisu hamutuk ho SE. Predzidente Autoridade Municipal Manatuto, Reprezentasaun Territorial Floresta, Dirasaun de Agrikultura, Linhas Sektorais/ Servisu Municipal sira, Parseiru Dezenvolvimento, PNTL Municipal Manatuto,Administrador Postu, Xefi Suku, mobiliza Komunidade Manatuto hodi kuda Ai-oan iha area Reflorestasaun Afoco iha Balak Suco Aiteas Posto Administrativu Manatuto Vila.

© 2024 Administrasaun Munisípiu Manatuto