MANATUTO: 19-03-2024, Visita sua exci. Prezidente da Autoridade Municipal de Manatuto Sr.Luis Inacio Henrique Fernandes Akompainha husi Sekretária Planu Investimento Desenvolvimento Integrado (PIDI) Sra.Domingas Gilpia, Diretor PNDS Munisipio Manatuto,Diretor Agrikultura Munisipio Manatuto, Akompainha Sekretario Ezekutivu PNDS Nasional Sr. Amandio Paulino de Sousa, ba hare Projeto PNDS,ba mouro Protesaun Irigasaun Domin, Posto Administrativo Manatuto Villa.

Aliende Ne’e Vizita Mos Uma Agrikultura Nebe Hetan Rehabilitasaun husi Kompanha Hunan Cina, no Finansia fundus Liu husi Programa Nasional Desemvolvimento Suku,ho Durasaun Servisu Fulan 3, Uma Bo’ot ho Total Orsamentu hamutuk $ 38,863,00/2024, no Uma Kiik Agrikultura ho total Orsamentu $ 11,137,00/2024, Iha parte Nunluli,Postu Administrativo Manatuto Villa.Munisipio Manatuto.

© 2024 Administrasaun Munisípiu Manatuto