Sekretario Munisipiu ho Sub-Komisaun Organizadora 28 de Novembro 2022 hala’o enkontro ho SEJD Nacional hodi hare kona ba realizasaun Jogos Komunitarios iha Munisipiu Manatuto hodi komemora loron Proklamasaun 28-11-2022

© 2024 Administrasaun Munisípiu Manatuto