MANATUTO, 04 Outubru 2023, Sua Eselénsia Sekretáriu Estadu Asuntu Toponímia no Organizasaun Urbana, Germano Santa Brites Dias, Kuarta ohin, hala’o vizita traballu ba iha Munisípiu Manatuto, hodi halo sensibilizasaun no enkontru ho Estrutura Administrasaun Munisípiu Manatuto kona-ba implementasaun dekretu lei Igiene Orden Públiku númeru 33/2008.

Objetivu husi sensibilizasaun no enkontru refere, atu fó hanoin nafatin ba komunidade sira kona-ba oinsá kuidadu Lixu no Ambiente iha tempu udan no fó esplikasaun kona-ba dekretu lei númeru 33/2008, loron 27 Agostu, ne’ebé mak bandu negosiante sira labele fa’an sasan iha espasu públiku, liu-liu iha Munisípiu Manatuto.

“Vizita ida ohin ne’e vizita traballu mai iha Munisípiu Manatuto, atu fahe informasaun, para servisu iha kraik bele la’o liu-liu Toponímia nian, atu haree liubá dekretu lei númeru 33/2008 kona-ba igiene orden públika. Tanba ne’e mak husi ne’e ba oin, servisu tenke la’o daudauk ona, para depois hodi hadi’a netik sidade Manatuto, para ita bele sente ninia originalidade ida uluk”, SEATOU informa.

Administrador Munisípiu Manatuto ho ninia Rekursu sira, prontu no preparadu para bele fahe informasaun ba kraik, liu-liu ba vendedores no mós maluk sira ne’ebe hakiak animal. Nune’e mós parte PNTL prontu asegura Munisípiu nia servisu iha terenu, tanba servisu ne’e servisu ekipa, la’os servisu mesak.

“Ha’u fiar katak ho enkontru ida ohin, Manatuto oan sira prontu para atu bele fó susesu ba iha Programa no Planu Toponímia nian, para bele hadi’a sidade Manatuto”, SEATOU afirma.

Iha fatin hanesan, Administrador Munisípiu Manatuto, Bernardo Lopes, apresia tebes vizita dahuluk SEATOU nian iha Munisípiu Manatuto, hodi halo sensibilizasaun ba dekretu lei refere.

“Ohin primeiru vizita, Ami hakarak agradese ba Sua Eselénsia ho Ekipa tomak, atu bele mai hamutuk ho Ami no bele fahe informasaun no orientasaun ba Ami, oinsá mak ba oin Ami atu hakat”. Administrador Munisípiu Manatuto ne’e afirma.

Entretantu, iha biban ne’e marka mós prezensa husi Komandante PNTL Munisípiu Manatuto, Kargu Xefia Linas Ministeriais, Autoridade Lokal, no mós lider Komunitaria.

© 2024 Administrasaun Munisípiu Manatuto