Iha Fulan Novembru 2022 Funsionariu Publiku inklui entidades sira hotu, tantu Munisipio mos Nasional hotu hotu konsentra iha Munisipiu Manatuto hodi halo preparasaun ba fatin seremonia Icar Bandeira Nasional inklui mos atividade seluk hanesan realiza feira no Palku Muzikal ne’ebe lokaliza iha Aldeia Carlilo, Suku Aiteas, Postu Administrativu Manatuto Vila.

Antes tun ba terenu, liu husi Ministerio Administrasaun Estatal hamutuk ho Ministerio sira seluk inklui entidades sira iha Administrasaun Munisipio Manatuto hala’o enkontru hodi forma Komisaun Organizadora no Sub Komisaun Organizadora hodi fahe servisu no responsabilidade ba atividade 28 Novembru 2023 ne’ebe konsentra iha Munisipiu Manatuto. Depois de forma tiha KO no Sub KO, sesaun Logistik kontunua kedas kontratu ho Kompanhia Nasional hodi halo preparasaun ba fatin ceremonia refere.

Iha 23 Novembru 2022 halo lansamentu ba atividades Feiras no Bola Guling to’o 28 Novembru 2022. Partisipa iha Lansamentu ne’e, Sua Exelensia Vice Ministru MAE, Sr.Lino de J.Torezão, Vice Ministru Turismu, Vice Ministru Arte e Cultura, Diretores Gerais Diretores Nasionais, Administrador Munisipiu, Komandante PNTL Munisipiu inklui Funsionariu Publiku ho Partisipantes de Feiras.

Iha 28 Novembru 2022 hala’o seremonia Icar Bandeira Nasional ne’ebe Prezidente Jose Ramos Horta mak hanesan Inspektur ba Ceremonia. Iha nia Diskursu, Prezidente Repulika Jose Ramos Horta kestiona makaas iha setor Justisa. Ceremonia Icar da Bandeira Nasional ne’e la’o ho diak i taka ho aprezentasaun husi Grupu tebe dai no Sa’e Bua. iha seremonia Incar da Bandeira ne’e Partisipa maxima husi Prezidente Parlamento Nacional, Vice Primeira Ministra Prezidente Tribunal Rekursu, Eis Titulares, Deputadu Parlamentu Nasional, Membru Komandante Jeral PNTL, Veteranu, Korpu Diplomatiku sira iha TL, Governu NTT ho nia komitiva, Lider Komunitaria, no populasaun husi Postu Adminstrativu Manatuto vila, Laclo, Laleia, Laclubar Soibada no Barique.

© 2024 Administrasaun Munisípiu Manatuto