• Diresaun Servisu Municipal Asaun Social

  Sep 10, 2023 | | 7 months ago

  Actividade registo no hatama dados ba computador. kaisaun, tula mate isin no funebre

 • SEFOPE Municipio Manatuto

  May 17, 2023 | Manatuto | 11 months ago

  Manatuto 17-05-2023, SEFOPE liu husi Unidade Empregu halo Vizita Empreza ba Compania no lojas. Objetivu maka halo rejistu vagas servisu husi empreza sira hodi halo Publikasaun iha Centru de Empregu. iha parte seluk SEFOPE Municipal Manatuto mos Halo Verifikasaun Kontratu Traballu ba Trabalhadores iha Empreza Privadas. Hodi garantia katak trabalhadores hotu tenke iha Kontratu servisu […]

 • SEFOPE Municipio Manatuto

  May 15, 2023 | Manatuto | 11 months ago

  Manatuto 15-05-2023, SEFOPE Municipal Manatuto, halao atividade Akonselamentu Carreira Profisional iha Escola Tecnica Vocacional Mahuno Bucar. Objetivu husi Programa nee maka: atu bele Guia estudantes Desimu Segundu ano sira, atu bele prepara aan hodi hili dalan nebe los ba sira nia futuru Carreira.

 • SERVISU MUNISÍPAL PLANEAMENTO INTEGRADO DEZENVOLVIMENTU (SMPID)

  May 16, 2023 | Manatuto | 11 months ago

  Manatuto 16/05/2023 equipa Teknik SERVISU MUNISÍPAL PLANEAMENTO INTEGRADO DEZENVOLVIMENTU halo monotorizasaun no assiste Taka Kaleng ba project Edificio Posto Manatuto Villa Beadi, nebe kontrato husi Kompanhia Gimso Brother Unip, Lda…

 • Servisu Munisipal Proteção Civil e Gestão de Desastre Naturais

  May 15, 2023 | Manatuto | 11 months ago

  Manatuto 15-05-2023, Ekipa Servisu Munisipal Proteção Civil e Gestão de Desastre Naturais servisu hamutuk ho Autoriedade Proteção Civil e CVTL Filial Manatuto, ba apoiu Sasan Emerjensia Food no None Food ba Vitima Desastre ho tipo Ahi-Han iha Aldeia Ilimano, Suco Uma-Caduak, Posto Administrativa Laclo.

 • Centro Solidariedade Social Municipio Manatuto

  May 12, 2023 | Manatuto | 11 months ago

  Manatuto 12-05-2023, Solidariedade Social Municipio Manatuto hamutuk ho Centro Saude Municipio Manatuto no Medico Saúde Nasionál hala’o teste prematur no halo ezaminasaun ba labarik no defisensia sira iha centro saúde Laleia, Manatuto, Laclubar, Natarbora, Soibada no Laclo Ilimano.


© 2024 Administrasaun Munisípiu Manatuto