Manatuto,01/03/2023, Servisu Munisipal Gestaun Merkadu no Turismu, halo Encontro ho Negosiante Arte zenato We Ali Ilimanu Suco Uma Caduac Postu Administrativo, Laclo, hodi Koalia sobre planu GMT atu konstroi baraka nebe ho konsdisaun diak hodi fasilita komunidade sira faan sira nia produtu kreatividade nomos husu aseitasaun sira nian atu oferese terenu ba planu refere.

Halo komentáriu

Ita-bot nia enderesu email sei la-publika. Kampus obrigatórios markadus ho *

*

© 2020 Administrasaun Munisípiu Manatuto