Manatuto 24/02/2023, SMGMT liu husi Departamentu Turismo, Chefe Dep. Turismo ho Official Turismo halao Mini encontro ho Chefe Aldeia Ilinano hodi koalia assunto Komunidade Wehali nia status negocio neebe sira rasik kria liu husi Homan, objectivu husi encontro nee oinsa atu bele kria kondiasaun fatin ba sira atu bele tau hamutuk sasan hotu iha fatin ida atu bele fasil konsumidores hotu mai hola ho kondisaun neebe Diak no seguru, Rezultadu husi encontro nee mak Autoridade Maximo iha Aldeia refere asseita no marka ona loron fixo atu Equipa husi SMGMT bele ba hasoru malu ho Autoridade lokal no komunidade iha fatin refere atu bele deskuti hamutuk ba obra neebe SMGMT sei halao, no loron Fixo marka Segunda agora

© 2024 Administrasaun Munisípiu Manatuto